دو نقطه

حرف های یک منورالفکر افراطی!

اگر دروغ رنگ داشت...!

6

اگر دروغ رنگ داشت
هر روز شاید
ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست
و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود
دکتر علی شریعتی

۸ ۷
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان